• Шляхта 1565

  2014/05/19

  Рубрика: Исторические заметки о Волковысске

  РИБ, т.33. Пг., 1915. ЛМ. Отд.1. Ч.1. Книги публичных дел. С.94 — 97

  С.319.  Хоруговъ Волковыская

  Реестръ попису войска литовскаго 1565 г.

  Въ Ракове месяца июлъя 19 дня.

   

  Хоружы Волковыски панъ Еронымъ Марътыновичъ Пукъшта ставилъ водъле повинносты 2 кони въ пан., въ пр., съ таръ., з древы, а на ласку госпадарскую 2 кони въ пан., въ пр., съ таръ., з древы. Янъ Слеповронъски 3 кони въ пан., въ пр., съ тар., з древы – 2 з ойчызны, а треты конь з заставного именя Адамовъщызны. Янъ Ходаковъски водле повинъносты 2 кони въ пан., въ пр., съ тар., з древы, а треты конь въ пр., въ пан., съ тар., з древомъ на ласку господарскую. Марътынъ Кграбовъски 3 кони въ пан., въ пр., съ тар., з древы. Венцко Подберески з кони въ пан., въ пр., съ тар., з древы. Филонъ Ярославовичъ Роски 3 кони въ пан., въ пр., съ тар., з древы. Касперъ Кготаръдовичъ конь въ пан., въ пр., съ тар., з древомъ. Богушъ Василевски на мер., въ пан., въ пр., съ тар., з древомъ. Янъ Войтеховичъ з части своей конь въ пан., въ пр., з ощепомъ, а з части братанича своего конь въ кафъ. з ощепомъ. Стасъ Козицки выслалъ пахолъка на мер въ каф., з още. Езофъ Подъберески отъ зятя своего Марътына на кони въ каф. З ощепомъ. Борысъ Сава выслалъ пахолъка на кони въ пан., въ пр., з ощепом. Грышъко Кчичтъ на мерыне въ кафъ. з ощепомъ.

  Въ понеделокъ месяца июля 23 дня.

  Водыславъ Козъловичъ конь въ пан., в пр., з ощепомъ. Онъ же ставилъ отъ Ивана Байбороды конь въ каф. З ощепомъ. Станиславовая Писаровича Баъбара Палътовская конь въ пан., въ пр., з ощепомъ. Станиславовая Высоцъкая  Раина выслала пахолка на мерыне в кафъ., въ пр., з ощепомъ. Станиславъ Стрелка з дыму конь з ощепомъ. Григерей Корчевски на клячы з ощепомъ.

  Въ середу месяца июля 25 дня

  Павел Копотъ 2 кони въ пан., въ пр., съ таръ, з древы – одынъ конь з Семенъчы а други з Ходочевичъ. Тимофей Кобусъ конь з сагайда., з ощепомъ. Мартынъ Кобись на мер. Въ кафъ. з ощепомъ.

  В середу месяца аукгуста 1 дня.

  Анъдрей Зяло конь въ пан., въ пр., съ тар., з древомъ. Остафей Зяло 2 кони въ пан., въ пр., съ тар., з древы. Григорей Гордынецъ выслалъ конь въ пан., въ пр., з ощепомъ. Павелъ и Жданъ Станиславовичъ 2 кони въ пан., въ пр., з ощепомъ. Федоръ Ивановичъ конь въ пан., въ пр., з ощепомъ. Касперъ Волынъкевичъ 2 кони въ пан., въ пр., съ тар., з древы – одынъ конь съ повинносты, а други на ласку господаръскую. Щасная Щорска Кахъна конь въ пан., въ пр., з ощепомъ. Крышътофъ Венъцславовчиъ конь въ кафъ. з шаблею. Онъ же ставилъ отъ плебана Волъковыского конь въ пан., въ пр., з ощепомъ. Абъброжей Сахоръ конь въ каф. З ощепомъ. Томашъ Юръевичъ конь въ кафъ з ощепомъ. Павел Кгабрыаловичъ з дыму конь въ пан., въ пр., з ощепомъ. Янъ Венславовичъ Корейвича на мерыне въ каф. З ощепомъ. Стефанъ Онихимовичъ конь въ кафъ. з още. Стефанъ Ракъ конь з ощепомъ. Тимошъко Опихаловичъ конь въ кафъ з още. Грышъко Полянъковъ пешъ з ощепомъ. Петръ Ясколдъ конь въ пан., въ пр., з ощепомъ. Матей Ясколдъ конь въ пан., въ пр., з ощепомъ. Павелъ Ясколдъ на мер въ кафъ. з ощепомъ. Федъко Онихимовичъ конь въ пан., въ пр., з ощепомъ. Станиславъ Манъкевичъ Грышко ставилъ 3 кони въ пан., въ пр., съ тар., з древы, то есть з ыменя Высокой 2 кони а з Ледъневичъ треты а драба 1 з ощепомъ. Малъхеръ Валицъки конь въ пан, въ пр., съ тар., з древы. Балъцеръ Валицки конь въ кафъ., въ пр., съ тар., з древы.

  В середу месяца августа первого дня.

  Олехъно Мишъневски выслалъ боярына своего на мер. Въ пан., въ пр., з ощепомъ, а самъ есть дома хоръ.

  Въ четъверъ месяца августа 2 дня.

  Войтехъ Венъславовичъ выслалъ пахолка на кони въ панъ., въ пр., з ощепомъ, а самъ дома. Янъ Коньстюшъко 2 кони въ пан., въ пр., съ тар., з древы. Янъ Янушевичъ выслалъ пахолъка на мерыне въ пан., въ пр., з ощепомъ, а самого нетъ.

  Въ неделю месяца августа пятого дня.

  Максымъ Грынъкевичъ конь въ пан. З ощепомъ. Грышъко Яковицки конь въ панъ., въ пр., з ощепомъ. Иванъ Федъковичъ Ремезовъски конь з ощепомъ.

  В середу месяца агкгуста 20 дня.

  Федоръ Василевичъ Волъкъ 3 кони. 2 кони въ пан., въ пр., съ таръ., з древы, а трети въ кафъ. З сагадакомъ.

  Въ четверъ месяца августа 9 дня.

  Юрый Юнъдилъ отъ себе и отъ брата своего выслалъ з именей своихъ коней 12 въ пан., въ пр., съ тар., з древы, а драбовъ 6 з ощепы. Матей Островъски выслалъ троъ пахолковъ на конехъ въ пан., въ пр., съ тар., з древы, а драба 1 з ощепомъ. Якуб Комаровъски з Мочулъ и Сиоенянецъ выслалъ двохъ бояръ на мер. Въ кафъ. З ощепы. Петр Ероцки Бобровича конь въ панъцеру, в каф., з ощепомъ.

  В неделю месяца августа 12 дня.

  Кгабрыелъ Михайлович Суткевича Тарло конь въ кафъ. З ощепом.

  В понеделокъ месяца августа 13 дня. Янъ Костюшъковичъ 2 коня в пан., въ пр., съ тар., з древы. Валерыянъ Себестыяновичъ 2 кони въ пан., въ пр., съ таръ, з древы.

  В четверъ месяца августа 16 дня.

  Щасны Лятовъски з Мочулы конь въ пан., в пръ., з ощепомъ. Касперъ Балински на меръ в пан., въ пр., с тар., з древом. Юрый Козъделъски 2 кони въ зброы з ощепомъ. Павелъ Скинъдеръ на мер. Въ пан., съ тар., з древом. Ммихайло Глинъски 2 кони въ. Пан., въ пр., з ощепам. Князь Богдан Глинъски конь въ  каф., въ пр., съ кордомъ. Миколай Михъновичъ конь в пан., въ пр., з ощепомъ. Гавърыло Вислоухъ з Черги конь въ пан., въ пр., з ощепом. Грыгоры Яновичъ конь въ каф. Съ кордомъ. Зофия Миневская конь в каф., з сагай., з ощепом. Збожъны Лаврынович на мер. З ощепом. Михайло Якубовичъ Ошъменецъ на мер. З ощепом. Фёдор Тиневичъ конь в панц., въ пр., з ощепом. Кузьма Левоновичъ кань в каф., съ тар., з ощепом. Юрый Станкевичъ конь з ощепом. Павелъ Вислоухъ конь в каф., з ощепом. Миско Матеевичъ на мер. В кафъ., з ощепом. Миколай Дуб выслалъ 2 кони збройно съ тар. З древы, а сам есть хоръ, што и пан хоружы созналъ. Якубъ Лакгяновъски выслалъ пахолка на кони в кафътане з ощепом.

  Месяца августа 17 дня.

  Станиславъ Щыкгельски выслалъ брата Анъдрея на кони в пан., въ пр., з ощепомъ. Янъ Енъдрыковски ставилъ з часты съ Делъницкой и Монътацкей конь въ пан., въ пр., з ощепомъ, а самъ служыть в роте пана Зеновича. Дорота Романовая конь в пръ., въ пан., з ощепом. Мартынъ Лянъкевичъ на клячы з кордомъ.

  Месяца августа 18 дня.

  Яско Тынина конь въ пан., в пр., з ощепом. Петровая Заранъковая Зофия конь в пан., въ пр., з ощепомъ.

  Месяца августа 21 дня.

  Кузьма Лядовичь на мер. Въ пан., въ пр., з сагайдакомъ, з ощепомъ. Стасъ Купрыяновичъ конь в пан., въ пр., з ощепомъ. Янъ Купрыяглвичъ конь в пан., въ пр., з сагайдакомъ. Иванъ Якимовичъ Воробей на клячы з ощепомъ.

  Месяца августа 23 дня.

  Ивановая Сувиная Тумиля Михайловна ставила коней двухъ въ пан., въ пр., съ тар., з древы. Гаврыло Вислоухъ отъ дядиное своей Федоровое Анъны ставилъ пахолка на кони в каф. З ощепомъ.

  Месяца августа 25 дня.

  Касперъ Яновичъ на мер. В кафъ., в пан., въ пр., з ощепомъ. Светецки Вислоухъ на меръ. В каф., въ пан., в пр., з ощепомъ. Адамъ Улясовичъ конь въ каф., з ощепомъ. Ероцъки Зыневичъ выслалъ конь въ пан., в пр., з ощепом. Иванъ Жыневичъ выслалъ конь въ пан., въ пр., з ощепомъ. Алексанъдеръ Жыневичъ выслалъ конь в пан., з ощепомъ.

  Месяца Августа 29 дня. Малъхеръ Миколаевичъ Скиндеръ ставилъ отъ отца конь в каф. З ощепомъ. Он же з именя жоны своей Самоловича з Витебъского повету з Анъниковъ и Омбросовичъ ставилъ 2 кони въ пан., въ пр., з ощепы.

  Месяца сентебря 1 дня.

  Миколай Адаховъски ставилъ 6 коней въ пан., въ пр., съ тар., з древы. Иван Семеновичъ съ Хороневичъ выслалъ слугу шляхтича Павла Превацкого в пан., въ пр., съ тар., з ощепомъ, а сам хор и листы вызволеные маеть. Станиславъ съ Трабъ выслалъ зятя своего Андрея Сироту на мер. Въ кафтане з ощепомъ, а самъ дома бодай хоръ.

  У Трабахъ месяца октебря 8 дня

  Матей Безъпяты конь в каф. З ощепомъ. Якубъ Антоновичъ конь в пан. З ощепомъ. Фёдор Адамовичъ конь в пан., в пр., з шаблею. Корхъ Миколаевичъ съ Черги конь в каф. З ощепомъ. Грышко Каманъсковичъ детына конь з ощепомъ. Езафъ Володъковичъ з дыму конь в каф. З ощепомъ. Мартынъ Миколаевичъ з Черги пешъ з шаблею. Войтехъ Стасевичъ конь з ощепомъ. Матей Борътовичъ Щерги з Рудевичъ конь з ощепомъ. Янъ Микулъчычъ Яцынича конь з ощепомъ. Павел Бартошевичъ Щерги конь з ощепомъ. Фрыдрыхъ Гораинъ ставилъ земенина своего Хорушовъского з братею недельною 2 кони в панъцерахъ, в пр., з ощепы, а другие 2 кони ставилъ з именей заставныхъ, которыхъ маеть в павете Берестейскомъ, Бучерля и Подъбелого от Юрья Болабана.

   

  Скарачэнні і гістарычныя тэрміны, якія сустракаюцца ў тэксце

  Пан. (панцыр) – адзенне ў выглядзе кашулі з пераплеценых дробных колцаў для засцярогі ад удараў халоднай зброі.

  Каф. (каптан) – даўнейшая двух бортная адзежына з доўгімі паламі і падоўжанымі рукавамі

  Пр. (прылбіца)- цяжкі шелом хакрытага тыпу, які закрывае ўсю галаву воіна

  Тр., тар. (тарча) —  трохкутны драўляны шчыт, абцягнуты скурай і акаваны па краях металам

  Др., дрэв. (дрэўца) – дзіда, колючая зброя ў выглядзе доўгага дрэйца з вострым наканечнікам.

  Рогаті. (рагаціна) – цяжкая доўгая дзіда з масіўным шырокапёрым наканечнікам

  Согай. (сагайдак) –камплект з калчана са стрэламі і лука ў налуччы.

  Арка., аркаб. (аркабуза) – лёгкая стрэльба з кальцавым замком

  Руч., ручніц. (ручніца) – вялікае цяжкае ружжо, якое зараджалася праз ствол.

  Драб – пешы воін

   

 • Ваш отзыв

  Почта (скрыта) *

the girl xxxvideo jav japan sex comple to fuck liebelib.net tailor master measure dick porn videos javclips.mobi sexy movie nangi club 7 teen com meyzo.mobi sex video kulikkum video sexy chudai wali dehati honeymoon masti xxx sexy video hd new sexy young massage virgin forcedporn desi girl forced crying mms video xxx video hd youres18 mia khalifa sex vudeos desilday old man rape xxx videos bangali hd vixan come porn-tube-home.com mom 33 xxx khubsurat motiporn star porn gaon wali aurto ki sexy chudai ki video petticoat village pahani hui aurto ki hindi movie bf buri sexy video jepang istri diperkosa mp4 sexy teacher teach student xxx sexy xvideo black cock ass fuck xvideo.com xnxx hd hd sex video muslim girl nude namaz bf.xx ब लू फिल म xxx fuch teen hd video downloa porn-tube-box.net fuck mather son 3gp onlyindian.net hd mom son love bed www borwap com xxx hd video bf hindi xxx vedio pussy leaking downloudhd javstreams.mobi sleeping sister and brother kompozo