• Рубрика «Рагозница»

  Свадебный кортеж Ксаверия Прушинского в Рогознице 01.07.1933 г.

  2012/06/03 // Ваш отзыв »

  Слевой стороны: полковник Скоковский, Юзеф Биспинг, Ксаверий Конарский, Станислав Мацкевич (со “Слова”), пани Стаблевская, Мечислав Прушинский (брат молодого), Крися Мейштович (позднее Кэншыцка), Оскар Мейштович, Станислав Липковский, Инка Незабытовска (с Олешевич, позже Каземира Ронекера), Маритка (невеста), Андрей Липковский, Адольф Бохенский (позже герои офицер, погибший в Италии), жених, п. Пжысецкая (тетя п. Каленкевича), п. Мейштович, п. Ванда Каленкевич, п. Прушинская (мать жениха), п. Зофия Ходкевич, Янек Мейштович, Анна Биспинг (позднее Заблоцкая), мать Юзефа Биспинга, Зофия Биспинг (позднее Забеллова), отец Юзефа Биспинга, п. Беата Браницкая, Марина Липковская (позже Квилецкая), Магда Липковская (мать тех Липковских родом с Мейштовичей), Доменик Чайковский, Тадеуш Каленкевич, судья Островский с Волковыска, Петр Дунин-Борковский (муж Хелены Незабытовской).

  Имена и фамилии подписал п. Юзеф Биспинг с Канады.

  Orszak ślubny Ksawerego Pruszyńskiego w Rohoźnicy 1.07.1933r.

  Od lewej strony: pułkownik Skokowski, Józef Bisping, Ksawery Konarski, Stanisław Mackiewicz (ze «Słowa»), Pani Stablewska, Mieczysław Pruszyński (brat Pana Młodego), Krysia Miejtowicz (później Kenszycka), Oskar Miejtowicz, Stanisław Lipkowski, Inka Niezabytowska (z Olszewicz, później Kazimira Poniekera), Maritka (niewiasta), Andrzej Lipkowski, Adolf Bocheński (później oficer — bohater, zginął we Włoszech), Pan Młody, Pani Przysecka (ciocia pana Kalenkiewicza), p. Miejsztowicz, P. Wanda Kalenkiewicz, pani Pruszyńska (matka pana młodego), p. Zofia Chodkiewicz, Janek Miejsztowicz, Anna Bisping (później Zabłocka), matka Józefa Bispinga ,Zofia Bisping (później Zabellowa), ojciec Józefa Bispinga, p. Beata Branicka, Maryna Lipkowska (później Kwilecka),Magda Lipkowska (matka tych Lipkowskich, rodem z Miejsztowiczów), Dominik Czajkowski, Tadeusz Kalenkiewicz, sędzia Ostrowski z Wołkowyska , Piotr Dunin-Borkowski (mąż Heleny Niezabytowskiej).

  Imiona i nazwiska podpisał pan Józef Bisping z Kanady.

  Рубрика: Рагозница